2021 Summer Workshop
 

Amigo poster sjungaregården_s.png


SWE:
Vakna upp i den vackra byn Granö vid Umeälvens strand, avnjut frukost i den KRAV-märkta restaurangen och vandra sedan bort till Sjungaregården. Med penseln i handen lägger vi upp färgen på paletten. Vi målar tillsammans i en idyllisk närmiljö, med modeller iklädda historiska kläder, med en vacker 1800-tals gård som fond. Skapa med naturen som inspirationskälla och måleriet som uttrycksmedel. Under vår vecka i Granö kommer vi tillsammans att måla i dialog med naturen och lära oss att förenkla och förmedla dess komplexa intryck. Vi kommer att studera hur ljus, form, komposition, färglära och material samspelar. Den återkommande nämnaren i allt detta kommer att vara teckning, att i praktiken kunna applicera och placera det vi lär oss under kursens gång. 

I samband med individuell återkoppling och demonstrationer som dagsform kommer vi att diskutera måleri och vad som krävs för att skapa en stark målning. Allt detta i svenska målaren Anders Zorns anda. Kom, gör oss sällskap och se vad figurativt måleri handlar om!

Per Elof Nilsson Ricklund är en samisk konstnär bosatt i Örnsköldsvik. Per Elof hittar inspiration i sin omgivning tillbringar sin tid mellan civilisation och vildmarken i norra Sverige, ett ”levande museum”. Han arbetar i ett kreativt utrymme där han utforskar och utökar sina idéer om natur, filosofi och poesi. Per Elof undervisar regelbundet runt om i världen och har under det senaste decenniet undervisat vid The Florence Academy of Art och på Ricklundgården i Saxnäs.

 

För mer information och bokning:

https://sjungaregarden.se/maleri-med-modell-i-interior-1-8-8/ENG:
Wake up in the beautiful village of Granö by the banks of Umeälven, enjoy breakfast in the KRAV-labeled restaurant and then walk over to Sjungaregården. With the brush in hand, laying up the colors to the palette. We paint together in the idyllic local environment of the village, with models dressed in historical clothes, with a beautiful 19th-century farmhouse as our backdrop. Create with nature as a source of inspiration and painting as a means of expression. During our week in Granö, we will together paint in dialogue with nature and learn to simplify and convey its complex impressions. We will study how light, form, composition, color theory, and materials interact. The recurring denominator in all this will be drawing, to be able to apply and practice what we learn during the course.

With individual feedback and demonstrations as the daily form, we will discuss painting and what is needed to create a strong work of art. All this in the spirit of the Swedish painter Anders Zorn. Come, join us and see what figurative painting is all about!

Per Elof Nilsson Ricklund is a Sami artist living in Örnsköldsvik. Per Elof finds inspiration in his surroundings and spends his time between civilization and the wilderness in northern Sweden, a "living museum". He enjoys the creative space where he explores and expands his ideas about nature, philosophy, and poetry. Per Elof regularly teaches worldwide and has during the previous decade taught at The Florence Academy of Art and at Ricklundgården in Saxnäs.

For further information and booking:

https://sjungaregarden.se/maleri-med-modell-i-interior-1-8-8/

Målerikurs Sjungaregården eng.jpg